Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Företagare

 

Företagarbegreppet är kopplat till inkomstskattelagen. Med företagare avses en fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

 Du är företagare enligt reglerna i arbetslöshetsförsäkringen om du:

 • bedriver näringsverksamhet,
 • personligen utför arbete i näringsverksamheten och
 • har ”väsentligt inflytande” över verksamheten.

En verksam företagare kan som huvudregel inte få ersättning. Däremot kan en företagare som lägger sitt företag vilande eller som skiljer sig helt från sitt företag, få ersättning.

En företagare som överlåter sin verksamhet men fortsätter att arbeta i verksamheten eller som har kvar sitt inflytande i företaget, kan inte heller få någon ersättning.

Nödvändiga åtgärder på grund force majeur eller verksamhet av ren ideell karaktär påverkar dock inte rätten till ersättning.

Om du äger ett skogs- eller jordbruk kommer din ansökan att utredas även med hänsyn till reglerna om företagare.

Verksam i ett eget företag

Om du är verksam i ett eget företag kan du som huvudregel inte få någon ersättning. Du betraktas som företagare om du är ägare eller delägare i ett företag och du samtidigt har inflytande i företaget samt bedriver någon form av verksamhet i företaget.

Om du är eller har varit företagare måste du visa att du upphört helt med verksamheten i företaget. Detta kan du göra genom att intyga att du gjort ett uppehåll i verksamheten. Det är möjligt att göra ett tillfälligt uppehåll i företaget en gång vart femte år.

Om det inte är möjligt att upphöra med verksamheten, måste du skilja dig helt från företaget. Detta innebär att du måste visa att du inte äger/är delägare, att du inte har något inflytande i företaget och att du inte har någon verksamhet kvar i företaget. Detta gäller om du till exempel har djur och växter i företaget eller om det är flera delägare eller om verksamheten i företaget ska fortsätta. I dessa fall måste verksamheten fortgå i företaget och du måste därför visa att du inte längre har någon del i föregaget och dess verksamhet.

Starta företag

Om du påbörjar en egen verksamhet när du är arbetslös upphör din rätt till ersättning direkt eftersom arbetslöshetsersättningen aldrig får användas för att bygga upp en företagsverksamhet eller som inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den dag som du startar verksamheten måste du meddela oss detta i ett brev eller per telefon och från och med samma dag ska du också deklarera heltidsarbete på tidrapporterna.

Företagares ersättning som arbetssökande

Ersättningen för en arbetslös företagare grundas på den senast beslutade taxeringen. Alternativt på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två taxeringsår som föregått inkomståret i den senaste taxeringen. 

Om du haft verksamhet i ditt företag kortare tid än 24 månader från det att företaget startades,  kan ersättningen grundas på anställningen du hade innan du startade ditt företag. Du måste då ha arbetat minst sex månader direkt innan du startade ditt företag.

Företag vid sidan om en anställning

En verksam företagare kan som huvudregel inte få någon ersättning. Det finns några undantag. Har du frågor kring ditt företag är du alltid välkommen att kontakta oss!

Företag vid sidan om en heltidsanställning
Om du haft verksamhet i ditt företag och samtidigt arbetat heltid i en anställning i minst ett år, kan du få fortsätta med ditt företag. Om du får godkänt av oss att fortsätta med ditt företag kommer din verksamhet i företaget inte att påverka din ersättning.

 • Du måste ha bedrivit verksamhet i företaget i minst tolv månader.
 • Du måste under samma månader ha arbetat heltid i en anställning.
 • Du får inte utvidga verksamheten när du blir arbetssökande.

Om du har en inkomst i företaget eller får en inkomst i företaget som överstiger 2 190 kronor per vecka, dras det som överstiger av från din ersättning.

Företag på deltid vid sidan om en deltidsanställning
Om du haft verksamhet i ett företag på deltid och haft en anställning på deltid kan du få fortsätta med verksamheten i ditt företag under vissa förutsättningar.

 • Du måste haft verksamhet i företaget och i din deltidsanställning samtidigt under minst sex månader.
 • Du måste ha arbetat minst 17 timmar per vecka i din anställning.
 • Du måste ha arbetat högst tio timmar per vecka i ditt företag.
 • Du får inte utvidga verksamheten i ditt företag när du blir arbetssökande.
 • Din inkomst i företaget får inte ha varit högre än 2 730 kronor per vecka.
 • Du måste fylla i arbetade timmar i ditt företag på din tidrapport.

Uppdragstagare

När man arbetar med uppdrag kan det vara svårt att veta om och när man kan få ersättning. Kontakta alltid oss innan du börjar på ett arbete som innebär någon form av uppdrag för att inte riskera att behöva betala tillbaka den ersättning du fått från oss.

Självständig uppdragstagare
Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag.

Osjälvständig uppdragstagare
Som osjälvständig uppdragstagare kan du få ersättning mellan uppdragen. Under hur lång tid ditt uppdrag pågår, beror på hur din situation ser ut och hur du arbetar.

Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare.