Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

I vilka situationer kan min ersättning påverkas av olika sanktioner?

 

Din ersättning kan påverkas av olika saker du gör eller inte gör. Du har alltid ansvar för de uppgifter du lämnar till oss. Du måste också se till att du alltid säger till så fort något händer som kan påverka din ersättning.

Som arbetssökande måste du själv se till att göra allt du kan för att så snart som möjligt få ett nytt arbete. Om du inte är tillräckligt aktiv i ditt arbetssökande, inte följer din handlingsplan hos arbetsförmedlingen eller om du inte lämnar in din aktivitetsrapport, kan det påverka din ersättning från oss.

Om något inträffar som blir problem för dig, bör du därför kontakta både arbetsförmedlingen och oss så fort som möjligt.

 

 

Sanktioner vid utebliven aktivitetsrapport eller missat besök hos arbetsförmedlingen

 

När du är arbetslös är det viktigt att du söker arbete aktivt. För att du ska kunna få rätt stöd behöver  arbetsförmedlingen veta vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har deltagit i för att bryta arbetslösheten.

Fyll i alla dina jobbsökaraktiviteter!

Aktiviteterna redovisar du varje månad mellan 1-14 påföljande månad.

Aktivitetsrapporten fyller du i via arbetsförmedlingens hemsida. Har du frågor om rapporteringen ska du kontakta din handläggare på arbetsförmedlingen.

Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport eller inte söker arbete aktivt kan din ersättning komma att påverkas.

Om du missar att skicka in din aktivitetsrapport eller inte kommer på ett avtalat besök hos arbetsförmedlingen utan att ha haft giltig anledning, blir det sanktioner som trappas upp om det upprepar sig.

Första gången blir det en varning.

Andra gången stängs din ersättning av under en dag.

Tredje gången stängs din ersättning av under fem dagar.

Fjärde gången stängs din ersättning av under tio dagar.

Femte gången upphör din rätt till ersättning och för att du ska kunna få ersättning igen, måste du på nytt arbeta i sådan omfattning att du uppfyller villkoren för att få en ny period med ersättning.

Om du säger upp dig själv eller blir avskedad

Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös motsvarar detta nio veckor.

Efter detta inträder även en karens på sex dagar (drygt en vecka om du är helt arbetslös). Karens inträder för alla i början av en period med ersättning.

Det finns vissa skäl som enligt lagens mening kan vara giltig anledning till att man sagt upp sig själv. Det betyder att det är skäl som enligt lagen gör att vi kan frångå huvudregeln om avstängning under 45 dagar. Det kan vara sjukdom, psykisk eller fysisk. Om du sagt upp dig själv på grund av hälsoskäl måste du kunna visa att din arbetsgivare gjort allt för rehabilitering och omplacering.

Även om du haft skäl till att säga upp dig själv måste det finnas skäl som lagstiftaren anser vara godtagbara för att vi ska kunna besluta om ersättning utan avstängningen på 45 dagar.

Du måste också kunna visa upp ett läkarintyg/läkarutlåtande där det framgår att din läkares bedömning är att du inte kan fortsätta på något arbete hos din arbetsgivare.

Detta intyg måste vara skrivet innan anställningen upphör.

Om du tackar nej till ett arbete

Om du tackar nej till ett erbjudet arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program, kan du mista din ersättning under ett visst antal dagar.

Första gången du tackar nej stängs din ersättning av under fem dagar.

Andra gången du tackar nej, stängs din ersättning av under tio dagar.

Tredje gången du tackar nej, stängs din ersättning av under 45 dagar och skulle du tacka nej en fjärde gång, upphör din rätt till ersättning. För att kunna få ersättning igen måste du då på nytt arbeta i sådan omfattning att du har rätt till en ny period med ersättning.


Återbetalning av ersättning och sanktioner vid felaktiga eller uteblivna uppgifter

Om du lämnar fel uppgifter eller utelämnar uppgifter, kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättning som du i så fall felaktigt fått  utbetalt. Om du varit grovt vårdslös eller lämnat eller utelämnat uppgifter uppsåtligt, kan det blir fråga om ytterligare sanktioner. Du kan då blir utesluten som medlem, bli av med ersättningen under en längre tid och du riskerar även att vi måste polisanmäla ditt ärende.

Om vi misstänker att du varit grovt vårdslös eller om du lämnat/utelämnat uppgifter uppsåtligt, kommer vår styrelse att ta besluten i ditt ärende.

Uteslutning och frånkännande

Uteslutning
Kassans styrelse beslutar om uteslutning om du medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om något som har betydelse för ersättningen eller medlemskapet.

En person som uteslutits från en a-kassa kan få ersättning först efter ett år från det att han/hon uteslöts. Det är möjligt att söka nytt inträde hos oss om du arbetar inom vårt verksamhetsområde men ersättning betalas ut först efter ett år.

Frånkännande
Kassans styrelse kan besluta om frånkännande av ersättning om du medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter om något som har betydelse för ersättningen. Ett frånkännande innebär att ersättning inte betalas under dessa dagar.

Om du får ett beslut om frånkännande måste du arbeta i minst 80 dagar innan du kan få ersättning igen.

Återbetalning

Om du lämnar oriktig uppgift, inte anmäler eller informerar oss om någonting som gör att vi betalar ut för mycket eller felaktig ersättning till dig, kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen.

Ersättning som har betalats ut felaktigt till dig, ska du betala tillbaka om:

  • det är du som har orsakat att pengarna betalats ut felaktigt även om du inte förstått att du inte hade rätt till pengarna.
  • det inte är du som har orsakat att pengarna betalats ut felaktigt, om du insett eller borde ha insett att du inte hade rätt till pengarna.

Om du senare får lön eller ekonomiskt skadestånd, måste du också betala tillbaka ersättningen.

Om du har problem med att betala tillbaka kan du kontakta oss för att göra upp en avbetalningsplan för din återbetalning. På ditt beslut finns också information om ränta och hur du gör med skatt som betalats in under tidigare år.

Om du ska betala tillbaka ersättning till oss får du ett skriftligt beslut. I beslutet står när du senast ska betala in pengarna. Beslutet gäller omedelbart. Om du inte betalar i tid måste vi ta ut ränta. Kontakta oss så fort som möjligt för att komma överens om en eventuell avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet i tid.

Polisanmälan

Den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter och på så sätt orsakar fara för att ersättning från oss betalas ut felaktigt kan dömas för bidragsbrott. Den som lämnar sådana uppgifter genom att vara grovt oaktsam kan istället dömas för vårdslöst bidragsbrott. Brotten kan ge fängelse. Det räcker med att det är fara för att ersättning från oss betalas ut felaktigt, det krävs inte att några pengar har betalats ut.

Vi måste polisanmäla om vi misstänker att någon har begått bidragsbrott.

Beslut om att polisanmäla ett ärende fattas av vår styrelse.

Informationsskyldighet myndigheter emellan

 

Meddelande till andra myndigheter

Om vi skulle misstänka att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, arbetsförmedlingen eller en kommun felaktigt har betalat ut ersättning, bidrag eller studielån till en person måste vi meddela den myndigheten, enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.