Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vad gör jag om jag inte är nöjd med mitt beslut?

 

Om du tycker att vi fattat fel beslut eller om du inte är nöjd med beslutet som vi har tagit, kan du begära omprövning. Om du fått ditt beslut omprövat av oss, men fortfarande inte är nöjd, kan du gå vidare till Förvaltningsrätten genom att överklaga beslutet.

Det är viktigt att din begäran om omprövning respektive överklagande skickas till oss i tid. Får vi in din begäran för sent, får vi inte ompröva beslutet och inte lämna ärendet vidare till Förvaltningsdomstolen. Första instans är Förvaltningsrätten. När du får en dom härifrån kan du överklaga till Kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. För att du ska kunna få ditt ärende prövat av Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen krävs att du får ett så kallat prövningstillstånd.

Alla beslut vi fattar grundar sig på lagar och förordningar som vi måste följa. Dessa regler finns tolkade genom så kallad praxis. När Högsta förvaltningsdomstolen fattat ett beslut måste vi följa även detta.

Reglerna för ersättning och för medlemskap i en a-kassa regleras i lag (1997:238) och (1997:239). Här kan du läsa hela lagen som gäller försäkringen på Riksdagens hemsida.

 

Omprövning

Du kan skriva ett meddelande i Mina Sidor eller skicka ett brev till oss.

Du måste göra detta inom två månader från det att du fick beslutet från oss.

Skriv vad du heter och personnummer, tala om vad du tycker är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Överklaga

Om du fått ditt beslut omprövat men ändå inte är nöjd, kan du gå vidare till Förvaltningsrätten.

Du måste då skriva till oss inom två månader från det att du fick det omprövade beslutet.

Du skriver ett brev med motivering, namn, personnummer och skriver under brevet.

Du ska ställa brevet till Förvaltningsrätten men skicka det till oss.

Vi kommer sedan att skicka vidare alla handlingar i ditt ärende och även skriva ett yttrande från oss. Du får en kopia på kassans yttrande samtidigt som vi skickar det till rätten.