Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vad händer om jag säger upp mig själv eller blir avskedad?

 

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist räknas du som arbetslös när din uppsägningstid löpt ut. Uppsägningstiden räknas från den dagen du fick besked om att anställningen skulle upphöra och den uppsägningstid du har rätt till beror på hur många år du har varit anställd hos arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren har sagt upp dig eller avskedat dig på grund av att du misskött dig, kan du stängas av från ersättning. Du stängs i så fall av i 45 ersättningsdagar i fall din anställning hade fortsatt mer än tio dagar om du inte blivit uppsagd.

Efter 112 dagar räknat från det att din anställning upphörde, tar vi inte ut några avstängningsdagar. Om du till exempel säger upp dig under den tid du är föräldraledig och du kommer att vara föräldraledig de kommande ca fyra månaderna efter det att din anställning upphört, blir det  då inte fråga om någon avstängning.

Det är inte meningen att man själv ska orsaka sin arbetslöshet genom att avsluta sin anställning innan man har fått ett nytt arbete. Vanligtvis stängs du därför av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete.

För att inte stängas av från ersättning måste du ha haft starka skäl till att du lämnade arbetet.

 

Egen uppsägning och får ett avgångsvederlag

Om du säger upp dig själv mot att du får ett avgångsvederlag från din arbetsgivare, blir det inte någon avstängning på din ersättning om du sedan skulle bli arbetssökande. Under den tid ditt avgångsvederlag motsvarar arbetad tid, kan du inte få någon ersättning.  Skulle du vara arbetssökande efter tiden med avgångsvederlag, kommer din ersättning helt eller delvis att grundas på ditt avgångsvederlag.

Har du till exempel fått ett avgångsvederlag som motsvarar tolv månader, kommer din ersättning att baseras enbart på ditt avgångsvederlag.

Är du osäker på hur lång tid ditt avgångsvederlag motsvarar arbetad tid, kan du alltid höra av dig till oss. 

Om din tjänst avslutas med ett avsked

Om du blir avskedad från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös motsvarar detta nio veckor.

Efter detta inträder även en karens på sex dagar vilket motsvarar drygt en vecka om du är helt arbetssökande. Karens inträder för alla  i början av en period med ersättning.

Vi utreder alltid vad som hänt och det är viktigt att du själv berättar vad som hänt om du anser att du inte själv varit vållande till avskedandet.

 

Om du säger upp dig själv

Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös motsvarar detta nio veckor.

Efter detta inträder även en karens på sex dagar vilket motsvarar drygt en vecka om du är helt arbetssökande. Karens inträder för alla i början av en period med ersättning.

För att vi ska kunna fatta beslut om att frångå huvudregeln om avstängning, krävs att du kan visa att du haft en anledning som enligt lagen anses som giltig för att frångå avstängningen.

Det är därför viktigt att du förklarar vad som hänt och skickar in intyg om du anser att det finns anledning att frångå huvudregeln om avstängning.

Hälsoskäl
Det finns vissa skäl som enligt lagens mening kan vara giltig anledning till att man sagt upp sig själv. Det kan vara sjukdom, psykisk eller fysisk. Om du sagt upp dig själv på grund av hälsoskäl måste du kunna visa att din arbetsgivare gjort allt för rehabilitering och omplacering samt att du gjort allt du kunnat för att lösa din situation.

Du måste också kunna visa upp ett läkarintyg/läkarutlåtande där det framgår att din läkares bedömning är att du inte kan fortsätta på något arbete hos din arbetsgivare.

Detta intyg måste vara skrivet innan anställningen upphör.

Trakasserier och mobbing
Om du har utsatts för kränkande behandling kan det vara en giltig anledning till att säga upp dig. Vi bedömer varje ärende individuellt. Skriv och berätta hur din situation sett ut och om du har intyg som styrker din berättelse är det bra att skicka in även detta.