Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Myndighetsutövning

 

Arbetslöshetskassan är inte någon myndighet, men utför ändå myndighetsutövning.

När vi begär in uppgifter och fattar beslut i ersättningsärenden är det myndighetsutövning. När det gäller myndighetsutövning ska våra handläggare behandla lika ärenden lika och vara sakliga och opartiska.

 

Offentlighet och sekretess

Reglerna  för handlingars offentlighet och sekretess gäller de handlingar som finns hos Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa och är allmänna. Det innebär handlingar som rör arbetslöshetsärenden. De handlingar och uppgifter i försäkringsärenden som finns i våra arkiv och försäkringsdatasystem förutsätts vara offentliga.

Innan vi kan lämna ut en uppgift måste vi dock alltid göra en sekretessprövning.

 

Skriftliga beslut

När ett ärende kommer in till oss diarieför vi varje dokument elektroniskt i ett ärendehanteringssystem.

Ansökan om ersättning görs elektroniskt via Mina Sidor. Bestämmelserna för arbetslöshetsersättning grundas i lag, föreskrift, domar och praxis och ger förutsättningarna för hur ett ärende ska handläggas.  

Handläggaren eftersträvar alltid det fördelaktigaste alternativet för den sökande.

När vi fattat beslut meddelar vi det skriftligt.

Vår ambition är att beslutet ska innehålla en god motivering och vara lätt att förstå.

Om du är missnöjd med ett beslut kan du begära omprövning av beslutet. Du skriver i så fall till oss och förklarar vilket beslut du är missnöjd med och varför.