Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa

Vad kan göra att jag inte får någon ersättning?

 

Vissa förhållanden gör att du inte kan få någon ersättning under denna tid. Det beror på till exempel på att ett avgångsvederlag ses som att du arbetar full tid under tiden med avgångsvederlag.

Andra omständigheter kan göra att du inte kan få någon ersättning för att lagen reglerar att det inte är tillåtet att få ersättning i dessa fall.

Om du studerar ska du som huvudregel vända dig till CSN för att söka ersättning. Det finns vissa undantag och om du är intresserad av att studera eller fortsätta studera under den tid du är arbetssökande, kan du kontakta oss för mer information.

Som huvudregel kan du inte heller få någon ersättning om du är verksam företagare. Även här finns det vissa undantag och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om ditt företag eller om du har för avsikt att starta ett eget företag.

Om du har ett företag registrerat eller om du på något annat sätt är involverad i ett företag, kommer vi att fråga dig om detta. Det beror på att vi måste utreda om du är att betraktas som en företagare som inte kan få ersättning eller om ditt företag kan hamna under något av de undantag som finns.

Om du får ut pension eller vill ta ut pension kan du ställa dina frågor till Pensionsmyndigheten. Om du får ut eller vill ta ut pension, kommer detta att påverka din ersättning från oss. Hör av dig till oss om du har frågor om detta.

Olika former av anställningar kan också påverka din ersättning. Det kan handla om att du är uppdragstagare eller anställd av ett bemanningsföretag eller om du får din lön i form av provision.

 

Avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är ett avtal om ersättning när din tjänst upphör. Det gäller inte ersättning för tidigare utfört arbete däremot räknas till exempel så kallade "stanna-kvar" bonus och liknande som ett avgångsvederlag.

Avtal om avgångsvederlag

Det är alltid a-kassan som räknar ut under hur lång tid ditt avgångsvederlag motsvarar arbetad tid. Det gör vi genom att dela den totala summan på avgångsvederlaget med din månadslön. Om ditt avtal anger visst antal månader med den månadslön du tidigare haft, kan du räkna med att det är den tid som gäller. Finns det någon skillnad mot din månadslön, arbetade tid eller om det inte finns någon tid angiven på ditt avtal, är det bäst att du skickar in avtalet till oss så snart som möjligt. Detta för att vi ska kunna tala om hur vi lång tid vi beräknar att avgångsvederlaget sträcker sig.

Under den tid du har avgångsvederlag behöver du inte skicka in några uppgifter till oss. Däremot bör du vara anmäld på arbetsförmedlingen för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om hur du skyddar din SGI hos Försäkringskassan.

 

Ömsesidig överenskommelse

Om du har en skriftlig överenskommelse med din arbetsgivare om att din anställning avslutats, men ni inte kommit överens om ett avgångsvederlag, görs en bedömning i varje enskilt fall.

Det kan bli fråga om en avstängning om vi bedömer att avtalet kan jämställas med att du sagt upp dig själv.

 

 

Arbetslös efter tid med avgångsvederlag

Om du är arbetssökande efter tiden med avgångsvederlag, beräknar vi din ersättning från det att du söker ersättning.

Du bör anmäla dig på arbetsförmedlingen direkt när du blir arbetssökande.

Arbetsbefriad under anställningen

När du är arbetsbefriad är du fortfarande anställd. Det innebär att du inte kan få ersättning under den tid som du fortfarande har kvar din anställning. Om du skulle vara arbetslös efter denna tid, kommer vi att räkna det som om du varit helt närvarande på din tjänst fram till den första arbetslösa dagen.

Egen uppsägning

Om du säger upp dig själv från en anställning, blir det som regel en avstängning av ersättningen under 45 ersättningsdagar. Om du är helt arbetslös motsvarar detta nio veckor.

Efter detta inträder en karens på sju dagar (drygt en vecka om du är helt arbetslös). Karens inträder för alla i början av en period med ersättning.

Hälsoskäl
Det finns vissa skäl som enligt lagens mening kan vara giltig anledning till att man sagt upp sig själv. Det kan vara sjukdom, psykisk eller fysisk. Om du sagt upp dig själv på grund av hälsoskäl måste du kunna visa att din arbetsgivare gjort allt för rehabilitering och omplacering samt att du själv gjort allt du kunnat för att lösa din situation.

Du måste också kunna visa upp ett läkarintyg/läkarutlåtande där det framgår att din läkares bedömning är att du inte kan fortsätta på något arbete hos din arbetsgivare.

Detta intyg måste vara skrivet innan anställningen upphör.

Trakasserier och mobbing
Om du har utsatts för kränkande behandling kan det vara en giltig anledning till att säga upp sig. Vi bedömer varje ärende individuellt. Skriv och berätta hur din situation sett ut och om du har intyg som styrker din berättelse är det bra att skicka in även detta.


Deltidsdagarna har tagit slut
Om du säger upp dig själv från en deltidsanställning efter det att du fått ut dina 60 deltidsveckor, blir det inte någon avstängning. Din inkomst från ditt deltidsarbete måste vara lägre än det du skulle få som helt arbetslös för att du ska slippa avstängningen.

Tjänstledig

Om du har en anställning som du är tjänstledig ifrån, kan du i normalfallet inte få någon ersättning.

Det finns ett undantag och det handlar om när du av hälsoskäl inte kan fortsätta din anställning hos din arbetsgivare. För att få ersättning i dessa fall krävs att Försäkringskassan och arbetsförmedlingen tillsammans bedömer att du har arbetsförmåga på övriga arbetsmarknaden.

Tjänstledighet på grund av sjukdom
Skulle du av hälsoskäl inte kunna gå tillbaka till ditt arbete har du rätt till stöd från arbetsförmedlingen för att söka annat arbete. Om du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning även om du har din anställning kvar. Det är din arbetsgivare som avgör om du har rätt till tjänstledighet på grund av hälsoskäl.

Försäkringskassans beslut om din arbetsförmåga kommer att ligga till grund för arbetslöshetskassans bedömning när du ansöker om arbetslöshetsersättning. Kom ihåg att skicka in en kopia av Försäkringskassans beslut till arbetslöshetskassan!

Om du är tjänstledig från ditt arbete av hälsoskäl har du rätt till arbetslöshetsersättning om du uppfyller följande fem villkor:

1. Du får ingen lön från din arbetsgivare.
2. Försäkringskassan bedömer att du inte kan återgå till något arbete hos din arbetsgivare.
3. Försäkringskassan bedömer att det på arbetsmarknaden i övrigt finns arbeten som du klarar av att utföra.
4. Din arbetsgivare har vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som varit möjliga.
5. Du uppfyller arbetslöshetsförsäkringens krav (att du är arbetslös och att du arbetat tillräckligt mycket).


Företagare

Företagarbegreppet är kopplat till inkomstskattelagen. Med företagare avses en fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

 Du är företagare enligt reglerna i arbetslöshetsförsäkringen om du:

 • bedriver näringsverksamhet,
 • personligen utför arbete i näringsverksamheten och
 • har ”väsentligt inflytande” över verksamheten.

En verksam företagare kan som huvudregel inte få ersättning. Däremot kan en företagare som upphör med verksamheten eller som skiljer sig helt från sitt företag, få ersättning.

En företagare som överlåter sin verksamhet men fortsätter att arbeta i verksamheten eller som har kvar sitt inflytande i företaget, kan inte heller få någon ersättning.

Nödvändiga åtgärder på grund force majeur eller verksamhet av ren ideell karaktär påverkar dock inte rätten till ersättning.

Om du äger ett skogs- eller jordbruk kommer din ansökan att utredas även med hänsyn till reglerna om företagare.

Verksam i eget företag

Om du är verksam i ett eget företag kan du som huvudregel inte få någon ersättning. Du betraktas som företagare om du är ägare eller delägare i ett företag och du samtidigt har inflytande i företaget samt bedriver någon form av verksamhet i företaget.

Om du är eller har varit företagare måste du visa att du upphört helt med verksamheten i företaget. Detta kan du göra genom att intyga att du gjort ett uppehåll i verksamheten. Det är möjligt att göra ett tillfälligt uppehåll i företaget en gång vart femte år.

Om det inte är möjligt att upphöra med verksamheten, måste du skilja dig helt från företaget. Detta innebär att du måste visa att du inte äger/är delägare, att du inte har något inflytande i företaget och att du inte har någon verksamhet kvar i företaget. Detta gäller om du till exempel har djur och växter i företaget eller om det är flera delägare eller om verksamheten i företaget ska fortsätta. I dessa fall måste verksamheten fortgå i företaget och du måste därför visa att du inte längre har någon del i föregaget och dess verksamhet.

Företagares ersättning som arbetslös

Ersättningen för en arbetslös företagare grundas på den senast beslutade taxeringen. Alternativt på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två taxeringsår som föregått inkomståret i den senaste taxeringen. 

Om du haft verksamhet i ditt företag kortare tid än 24 månader från det att företaget startades,  kan ersättningen grundas på anställningen du hade innan du startade ditt företag. Du måste då ha arbetat minst sex månader direkt innan du startade ditt företag.

Starta företag

Om du påbörjar en egen verksamhet när du är arbetslös upphör din rätt till ersättning direkt eftersom arbetslöshetsersättningen aldrig får användas för att bygga upp en företagsverksamhet eller som inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den dag som du startar verksamheten måste du meddela oss detta i ett brev eller per telefon och från och med samma dag ska du också deklarera heltidsarbete på tidrapporterna.

Företag vid sidan om en anställning

En verksam företagare kan som huvudregel inte få någon ersättning. Det finns några undantag. Har du frågor kring ditt företag är du alltid välkommen att kontakta oss!

Företag vid sidan om en heltidsanställning
Om du haft verksamhet i ditt företag och samtidigt arbetat heltid i en anställning i minst ett år, kan du få fortsätta med ditt företag. Om du får godkänt av oss att fortsätta med ditt företag kommer din verksamhet i företaget inte att påverka din ersättning.

 • Du måste ha bedrivit verksamhet i företaget i minst tolv månader.
 • Du måste under samma månader ha arbetat heltid i en anställning.
 • Du får inte utvidga verksamheten när du blir arbetssökande.

Om du har en inkomst i företaget eller får en inkomst i företaget som överstiger 2 190 kronor per vecka, dras det som överstiger av från din ersättning.

Företag på deltid vid sidan om en deltidsanställning
Om du haft verksamhet i ett företag på deltid och haft en anställning på deltid kan du få fortsätta med verksamheten i ditt företag under vissa förutsättningar.

 • Du måste haft verksamhet i företaget och i din deltidsanställning samtidigt under minst sex månader.
 • Du måste ha arbetat minst 17 timmar per vecka i din anställning.
 • Du måste ha arbetat högst tio timmar per vecka i ditt företag.
 • Du får inte utvidga verksamheten i ditt företag när du blir arbetssökande.
 • Din inkomst i företaget får inte ha varit högre än 2 730 kronor per vecka.
 • Du måste fylla i arbetade timmar i ditt företag på din tidrapport (kassakort).

 

 

Uppdragstagare

När man arbetar med uppdrag kan det vara svårt att veta om och när man kan få ersättning. Kontakta alltid oss innan du börjar på ett arbete som innebär någon form av uppdrag för att inte riskera att behöva betala tillbaka den ersättning du fått från oss.

Självständig uppdragstagare
Om du arbetar som en självständig uppdragstagare kan du inte samtidigt få ersättning. Självständig uppdragstagare är du om du till exempel har F-skattsedel eller om du arbetar utan uppdragsgivarens kontroll avseende plats, tidsåtgång och utförande av uppdraget. Ofta har du då flera uppdragsgivare och söker själv efter nya uppdrag.

Osjälvständig uppdragstagare
Som osjälvständig uppdragstagare kan du få ersättning mellan uppdragen. Under hur lång tid ditt uppdrag pågår, beror på hur din situation ser ut och hur du arbetar.

Osjälvständig uppdragstagare är du om din uppdragsgivare har kontroll över tidsåtgång, plats och utförande av uppdraget. Oftast har du då en eller ett par uppdragsgivare.

 


Provision- eller prestationslön

I vilken form du får din lön kan påverka din ersättning. När din inkomst är beroende av vad du presterar på ditt arbete, kan du inte få någon ersättning från oss under samma tid. Detta beror på att din arbetsgivare eller uppdragsgivare då inte kan ha kontroll på hur mycket du arbetar. Ditt arbete jämställs med en heltidsanställning eftersom du inte bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande utan endast till din arbetsgivares förfogande.

Provision

Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning om du har en lön som betalas ut i form av provision.

Du bedöms då ha en anställning på heltid. Detta eftersom det är svårt att kontrollera hur mycket du i dessa fall har arbetat. Du kan inte få ersättning samtidigt även om din anställning betecknas som en deltidsanställning. Du kan däremot ha rätt till ersättning när arbetet upphört.

Har du en anställning med fast månadslön eller timlön och utöver detta en del med provision, kan det vara möjligt att få ersättning samtidigt. Kontakta oss i så fall för en bedömning.

Lön efter prestation

Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning om du har en lön som betalas ut beroende på din prestation. Du bedöms då ha en anställning motsvarande heltid. Detta eftersom det är svårt att kontrollera hur mycket du i dessa fall har arbetat. Du kan inte få ersättning samtidigt även om din anställning betecknas som en deltidsanställning. Du kan däremot ha rätt till ersättning när arbetet upphört.


Studier tidigare eller nya studier

Grundregeln är att du inte kan få ersättning under tiden som du studerar eller har ett uppehåll i din utbildning. Det finns dock ett antal undantag. Om du söker ersättning gör vi en bedömning av alla omständigheter i ditt fall. Det är viktigt att du i första hand söker arbete.

Tidigare studier

För att kunna få ersättning måste dina studier vara antingen avslutade eller avbrutna.

 • avslutade - utbildningen är fullföljd och du har inte planerat för några fortsatta studier
 • definitivt avbrutna - du har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta den eller påbörja nya utbildningar. 

Har du studerat på heltid kan tiden som grundar din ersättning förlängas med samma antal månader som du studerat om något av följande gäller för dig: 

 • Du avslutade studierna efter att du fyllt 25 år eller
 • Du var yngre än 25 år när du avslutade studierna, men innan studierna arbetade du heltid i minst fem månader.

Maximalt kan fem år hoppas över. Detta gäller oavsett om du studerat i Sverige eller i utlandet.

Studera på deltid

Att studera på deltid med ersättning är ett undantag från huvudregeln om att det inte är möjligt att få ersättning från oss när man studerar.

Du kan som arbetssökande få studera på deltid med ersättning i max 20 veckor utan att det påverkar din ersättning.

Du kan få studier godkända på upp till 50 procent.  I Mina Sidor under e-tjänster kan du ansöka om att få studera.

Tänk på att om du vill fortsätta dina studier efter 20 veckor, får du då inte någon ersättning från oss. Om du väljer att avsluta eller avbryta dina studier kan du skriva ett meddelande om detta till oss i Mina Sidor.

För att du ska få deltidsstudier krävs: 

 1. att utbildningen är högst 50 procent av heltid,

 2. att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,

 3. att utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete och att

 4. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Vad är 50 procents studietakt? 

Om du vill gå en kurs på universitet eller högskola kan vi godkänna kurser på halvfart och kvartsfart; 0,75 högskolepoäng per vecka eller högst 15 poäng per termin. Ditt antagningsbesked ska visa att studietakten är på deltid och vilket antal högskolepoäng du är antagen till.

Tänker du studera på Komvux kan vi godkänna cirka 10 studiepoäng per vecka, vilket innebär att du kan läsa cirka 180 poäng på höstterminen respektive 220 på vårterminen. 

Gäller det studier för exempelvis studieförbund, folkhögskolor och privata utbildningsinstitut ska du bifoga en kursbeskrivning till din ansökan så gör vi en bedömning av studietakten. 

Om vi inte kan godkänna dina studier

Om du får ett beslut från oss där vi talar om att du inte kan få studera och ha kvar ersättningen från oss, kan du skriva ett meddelande Mina Sidor och förklara din avsikt med dina studier. Om du väljer att inte påbörja eller att avbryta påbörjade studier, kan du få ersättning från oss igen.

Om du väljer att vara studerande istället kan du vända dig till CSN för att få hjälp med studiestöd.

Delta i en aktivitet på heltid i 15 dagar

Du kan få ersättning under max 15 dagar som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på heltid om syftet är att: 

 • ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller

 • underlätta omställning från ett arbete till ett annat. 

Tala om för oss vilken aktivitet du deltar i och under vilka dagar. Du gör detta i Mina Sidor.

Ersättning vid heltidsstudier

Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning på heltid under förutsättning att:

 • Ditt tidigare arbete inte upphörde på grund av utbildningen.
 • Utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete.
 • Utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.
 • Utbildningen har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan få ersättning högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod. Du ansöker om detta i Mina Sidor.


Deltidsarbete

När du har ett arbete på deltid finns det en begränsning på hur många dagar med ersättning från oss som du kan få ut under de veckor du arbetar deltid. Som deltid räknas allt arbete såsom både fasta deltidsanställningar och behovsanställningar på timme.

Deltidsbegränsning

Deltidsbegränsningen innebär att du som arbetar deltid endast har rätt till ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. Anställningsform har ingen betydelse, utan det är att du arbetar som påverkar ersättningen.

Om de 60 veckorna tar slut har du två alternativ:

 1. Fortsätta att arbeta deltid utan arbetslöshetsersättning
 2. Sluta ditt deltidsarbete för att söka heltidsarbete och under tiden vara helt arbetslös

Skulle du sluta ditt deltidsarbete blir du inte avstängd ifrån ersättning förutsatt att inkomsten från deltidsarbetet är lägre än din ersättning från a-kassan.

Ensamstående föräldrar med egna hemmavarande barn kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin och på så vis fortsätta deltidsarbeta med ersättning. Om du är i den situationen ska du kontakta din arbetsförmedlare.


Arbetat som lärare under höst och/eller vårterminen

Ferielönen påverkar din ersättning från oss

Du kan inte få ersättning från oss för den del av sommaruppehållet som du har rätt till ferielön från din arbetsgivare. Om du har arbetat heltid under hela läsåret har du rätt till ferielön för hela sommaruppehållet. Har du arbetat halva läsåret får du ferielön för ungefär halva sommaruppehållet.


Pension

Får du ut förtida ålderspension eller tjänstepension, samordnas din pension med ersättningen från oss. Det innebär att din ersättning från oss minskas med det du får ut i pension.

Olika former av privata pensionslösningar påverkar inte din ersättning.

Du har rätt att söka arbetslöshetsersättning till och med månaden innan du fyller 65 år. Den månad du fyller 65 år blir du ålderspensionär och den månaden upphör ditt medlemskap automatiskt utan uppsägning och därmed din rätt till ersättning.

Pensionen dras av från din ersättning

Du måste själv informera oss om du har någon form av pension.
Om du får ut pension i form av PPM eller tjänstepension görs ett avdrag från din ersättning från oss med det du får i pension.

Har du en privat pensionsförsäkring kommer denna inte att påverka din ersättning.

Även om du frivilligt avstår från att lyfta pensionen görs pensionsavdrag.

Mer information angående din pension hittar du hos Pensionsmyndigheten.

Pension som del av ett avgångsvederlag

Om du får ett avtal om avgångsvederlag där en del sätts in i en pensionslösning, kommer detta att påverka din ersättning två gånger.

Det som sätts in i en pensionslösning kommer att räknas med i den totala summan på avgångsvederlaget. Skulle du sedan vara arbetssökande efter tiden med avgångsvederlag, kan pensionen komma att räknas av från din ersättning. Vi kommer då att utreda om det blir fråga om en avräkning beroende på hur pensionsbeskedet ser ut.


Avstängningsdagar

Vissa situationer kan göra att din ersättning stängs av under ett visst antal dagar. Det kan handla om att du sagt upp dig själv, blivit avskedad, inte lämnat in din aktivitetsrapport, missat ett bokat möte på arbetsförmedlingen eller på något annat sätt inte varit tillräckligt aktiv i ditt arbetssökande.

Hur räknas avstängningsdagarna?

Dagar som du fyller i arbetslös och som du annars hade fått ersättning för räknas som avstängningsdagar. Det är därför viktigt att du är anmäld på arbetsförmedlingen och skickar in dina tidrapporter.

Om du inte är anmäld på arbetsförmedlingen räknas dagar som du arbetar minst tre timmar också som avstängningsdagar.

Avstängningstiden börjar dagen efter din sista anställda dag och kan vara längst 112 dagar. Har det gått mer tid än så upphör avstängningen även om inte alla avstängningsdagarna har räknats av.

En avstängning är alltså avklarad när avstängningsdagarna har räknats av eller när 112 dagar (avstängningstiden) har passerat.